Pagina afdrukken

Datum publicatie: 16 sep 2009

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN MUNDIA

Bedankt voor uw bezoek aan de Mundia-website op www.mundia.com ('Website'). De Website wordt onderhouden door Ancestry.com Operations Inc., een bedrijf dat gevestigd is in Delaware (Verenigde Staten), waarvan het geregistreerde adres is 360 W 4800 N Provo, UT 84604, Verenigde Staten ('wij', 'ons'). Wij onderhouden ook de website op www.ancestry.com, en de landelijke en regionale subwebsites, en een aantal andere websites (samen met deze Website, de ‘Ancestry.com-websitegroep’ genoemd).

Wanneer u gebruik maakt van de Website, gaat u automatisch akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden') en bent u er aan deze voorwaarden gebonden. Als wij een vergoeding voor een abonnement in rekening brengen in verband met uw gebruik van de Website, zullen de abonnementsvoorwaarden ('Abonnementsvoorwaarden'), die opgenomen zijn in deze Gebruiksvoorwaarden via deze referentie, naast deze Gebruiksvoorwaarden ook van toepassing zijn op uw gebruik van de Website. Als u niet instemt met deze Gebruiksvoorwaarden dan wel met de Abonnementsvoorwaarden (indien van toepassing), maak dan geen gebruik van deze Website.

Het is mogelijk dat wij niet-Engelstalige versies van deze Gebruiksvoorwaarden plaatsen, die een vertaling zijn van de originele Engelstalige versie van deze Gebruiksvoorwaarden. Als er tegenstrijdigheden, fouten in de vertaling of andere belangrijke verschillen zijn tussen de niet-Engelstalige versies van deze Gebruiksvoorwaarden en de originele Engelstalige versie, dan zal de originele Engelstalige versie prevaleren.

Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden en de Abonnementsvoorwaarden op elk moment aanpassen. Wij kunnen u via redelijke middelen op de hoogte stellen van dergelijke veranderingen , waaronder door de herziene versie van deze Gebruiksvoorwaarden op deze Website te plaatsen. Wij raden u aan om telkens wanneer u de Website opnieuw bezoekt, deze Gebruiksvoorwaarden en de Abonnementsvoorwaarden (indien van toepassing) te controleren. U kunt zien wanneer wij deze Gebruiksvoorwaarden voor het laatst aangepast hebben door de legenda 'Datum van publicatie' hierboven te raadplegen. Als u gebruik blijft maken van de Dienst na wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden, betekent het dat u deze wijzigingen accepteert en er aan gebonden bent. Indien een onderdeel dan wel wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden of de Website voor u onaanvaardbaar is, of ertoe leidt dat u niet langer de Gebruiksvoorwaarden kunt naleven, kunt u stoppen met het gebruik van de Website. Druk een kopie van deze Gebruiksvoorwaarden af zodat u deze later nog kunt raadplegen.

U kunt alleen gebruikmaken van deze Website en de Dienst als u 18 jaar of ouder bent.

1. Diensten

Wij geven gebruikers van de website toegang tot bepaalde content en diensten (tezamen de 'Dienst' genoemd). In deze Gebruiksvoorwaarden wordt bij alle referenties naar de 'Website' ook de Dienst bedoeld. Wij kunnen naar eigen believen de Dienst op elk moment en om elke reden aanpassen, waaronder als reactie op veranderingen van de wetgeving, voor het verbeteren of ontwikkelen van de Website, of om elke andere reden.

2. Registratie

Hoewel wij sommige content van de Website beschikbaar kunnen stellen aan niet-geregistreerde gebruikers van de Website (zoals een sammenvatting van de informatie die beschikbaar is voor geregistreerde gebruikers van de Website), is aanvullende content van de Website alleen toegankelijk voor gebruikers die zich bij ons geregistreerd hebben (door het aanmaken van een gebruikersnaam en wachtwoord) of die een vergoeding betaald hebben om toegang te krijgen tot dergelijke aanvullende content. Wij kunnen elke gebruikersnaam, elk wachtwoord of overige informatie die u ons geeft tijdens de registratie, weigeren of u vragen deze te veranderen. Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn alleen bedoeld voor uw persoonlijk gebruik en moeten vertrouwelijk gehouden worden. U bent verantwoordelijk voor ieder gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord en u gaat ermee akkoord ons direct via e-mail op support@mundia.com te berichten over elk ongeautoriseerd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of account op de Website. Uw registratie als gebruiker van deze Website is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

3. Uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden door ons verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt overeenkomstig ons privacybeleid (“Privacy Policy”) dat deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden. U dient uw inschrijvingsgegevens, daaronder mede begrepen uw e-mailadres en contactgegevens, actueel houden.

4. Gedragsregels

Door de Website te gebruiken, zegt u toe de wet na te leven en de rechten van anderen te respecteren. Indien u een van deze Gebruiksvoorwaarden of Abonnementsvoorwaarden (indien van toepassing) niet naleeft, kunnen wij uw account en uw toegang tot de Dienst opschorten. Als u, naar onze mening, deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt (bijvoorbeeld als u zich herhaaldelijk schuldig maakt aan auteursrechtinbreuk via de Website), kunnen wij uw account en abonnement beëindigen en u beletten zich weer te registreren. In het geval wij uw account opschorten of stopzetten omwille van schending van de Gebruiksvoorwaarden of eventueel van toepassing zijnde Abonnementsvoorwaarden, kunnen wij u niet vergoeden voor niet-gebruikte abonnements- of andere kosten die u al betaald hebt en mag u zich niet opnieuw inschrijven zonder onze toestemming. Bovendien dient u zich te houden aan de volgende gedragsregels, die van tijd tot tijd door ons aangepast kunnen worden.

 • het volgende is of kan zijn:
  • lasterlijk, minachtend, frauduleus, vernederend, beledigend, haatdragend, leugenachtig, misleidend, onzorgvuldig, onjuist, kwaadwillig, aanstootgevend, treiterend, bedreigend, racistisch of anderszins verwerpelijk;
  • obsceen, vulgair, onfatsoenlijk, pornografisch of van seksuele aard;
  • een schending van de privacy van anderen;
  • een schending van vertrouwelijkheid;
  • een computervirus of andere kwaadwillige of schadelijke code;
  • identificeerbare informatie over in leven zijnde personen zonder hun directe toestemming hiervoor, of in het geval van personen jonger dan 16 jaar, zonder de toestemming van hun ouders of voogd. Hieronder wordt mede begrepen (maar dit is niet beperkt tot) de volledige naam, woonplaats en contactgegevens van een persoon;
  • foto's van in leven zijnde personen (anderen dan uzelf) of de e-mailadressen van iemand anders zonder hun toestemming, of in het geval van foto's waarop personen jonger dan 16 jaar staan, zonder de toestemming van hun ouders of voogd;
 • dat leidt tot, of kan leiden tot:
  • ontsteltenis, ergernis, bezorgdheid, verlegenheid, belediging of leed;
  • het aanzetten tot racistische of religieuze haat;
 • inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrecht en merkrechten. Dit betekent dat u ofwel eigenaar moet zijn van de rechten in de content die u plaatst, ofwel dat u moet toestemming verkrijgen van de eigenaar van dergelijke rechten voordat u dergelijke content plaatst;
 • lopende gerechtelijke procedures waarvan u op de hoogte bent kan beïnvloeden;
 • onrechtmatig is, aanzet tot onrechtmatige activiteiten of deze stimuleert;
 • een schending is van deze Gebruiksvoorwaarden, ons privacybeleid, of de Abonnementsvoorwaarden (indien van toepassing)

U mag niet:

 • uzelf voordoen als iemand anders of op andere wijze uw identiteit of status verkeerd voorstellen;
 • uzelf uitgeven als een medewerker of vertegenwoordiger van Ancestry.com Operations Inc. of iemand die aangesloten is bij de Ancestry.com-bedrijvengroep, -websites of daarbij aangesloten bedrijven;
 • andere gebruikers stalken, lastigvallen of constant of regelmatig contact met personen opnemen zonder hun toestemming of aanmoediging of nadat toestemming hiervoor of de aanmoediging ervan uitdrukkelijk of impliciet is ingetrokken;
 • persoonlijke gegevens van anderen verzamelen en verwerken, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden of op onze Website (in dit geval moet u alle door ons gespecificeerde bepalingen die verband houden met dergelijke inzameling en verwerking naleven);
 • gebruikmaken van onze Website of Dienst op een manier die schade kan berokkenen aan onze goede naam of reputatie, of de goede naam en reputatie van een van de bij ons aangesloten bedrijven;
 • gebruikmaken van onze Website of Dienst voor het uitvoeren van illegale activiteiten of voor het voorzien van materialen die tot illegale activiteiten aanzetten of deze stimuleren;
 • iemand anders te beperken in of te weerhouden van het gebruik van de Website of de Dienst;
 • het gebruik van of de toegang tot de Website, dan wel een onderdeel daarvan, te exploiteren voor commerciële doelen;
 • producten of diensten adverteren of te koop aanbieden, behalve wanneer dit uitdrukkelijk door ons wordt toegestaan (in dit geval moet u alle door ons gespecificeerde bepalingen die hiermee verband houden naleven).

Behalve met onze expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming of zoals uitdrukkelijk vermeld onder 'Onze content' hieronder, mag u niets van (gedeelten van) onze Website of de content daarvan kopiëren of (elektronisch) opslaan, beschikbaar stellen, distribueren, verkopen of aanbieden te verkopen, of content en gegevens van of door middel van de Website systematisch downloaden, teneinde een andere databank samen te stellen of vullen, voor welk doel dan ook.

U mag geen links naar websites van derde partijen buiten de Ancestry.com-groep aan onze Website toevoegen.

5. Uw content

5.1 Licentie ten aanzien van uw content

De Website kan gedeeltes bevatten waar u content kunt plaatsen, zoals tekst, afbeeldingen, foto's, gegevens, bestanden en andere materialen. Voor alle duidelijkheid, voor zover het u en ons aangaat, behoudt u het eigendomsrecht op alle content die u plaatst, onderworpen aan de voorwaarden in de volgende paragraaf.

Voor elk content item dat u plaatst, garandeert u ons en de bij ons aangesloten bedrijven een wereldwijde, royaltyvrije, volledig vooruitbetaalde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepbare, overdraagbare licentie, die volledig in sublicentie te geven is (waaronder aan andere gebruikers van de Website), zonder verdere compensatie voor u of een derde partij, om: (i) dergelijke content, in elke opmaak of media die nu bekend is of later ontwikkeld wordt, te reproduceren, distribueren, beschikbaar te stellen, door te geven, te communiceren naar het publiek, uit te voeren en te vertonen (in het openbaar of anderszins), te bewerken, te veranderen, aan te passen, er afgeleide werken van te maken en anderszins te gebruiken; (ii) alle rechten uit te oefenen ten aanzien van merken, publicatie- en andere eigendomsrechten met betrekking tot dergelijke content; (iii) uw naam, foto, portret, afbeelding, stem, gelijkenis en biografische informatie te gebruiken zoals door u geleverd is in verband met uw content voor de Dienst, in elk geval, in verband met uw content. Bijvoorbeeld nadat uw registratie of abonnement beëindigd is, kunnen wij de content die u eerder geplaatst hebt, blijven gebruiken en weergeven, en andere gebruikers aan wie u dergelijke rechten hebt verleend kunnen toegang blijven houden tot dergelijke content en deze content blijven wijzigen, bewerken, aanvullen, ervan weghalen of anderszins aanpassingen hieraan blijven doorvoeren. Zie de Veelgestelde vragen voor meer informatie over wie u kunt uitnodigen om uw boom te bekijken en bewerken. Als u ons de rechten zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden niet wilt geven, verzoeken wij u geen content op de Website te plaatsen.

Voor zover onder de toepasselijke wetgeving toegestaan, stemt u ermee in afstand te doen van alle persoonlijkheidsrechten in relatie tot elke content die u plaatst of verzendt tijdens het gebruik van de Website, met inbegrip van het recht erkend te worden als de auteur van dergelijke content.

5.2 Toestemmingen in uw content; uw verklaringen met betrekking tot uw content

Wanneer u een verwijzing naar uzelf dan wel naar anderen toevoegt aan content die u plaatst of verzendt, stemt u ermee in dat naar uzelf of anderen verwezen wordt in verband met de Dienst. Een ‘verwijzing’ naar een in leven zijnde persoon omvat elke verwijzing (waaronder een naam of bijnaam, een omschrijving of een weergave op een foto of in een film). Door deze instemming erkent u en gaat u ermee akkoord dat:

 • Wij de content dan wel elk gedeelte daarvan wereldwijd voor onbepaalde duur mogen publiceren (bv. via onze websites);
 • Iedereen overal ter wereld voor onbepaalde duur de content altijd kan doorzoeken, bekijken of beluisteren.

Voordat u content die verwijst naar of verband houdt met een in leven zijnde persoon die ouder is dan 16 jaar plaatst of verzendt, moet u de expliciete toestemming hebben gekregen van die persoon om naar hem of haar te verwijzen in verband met de Dienst. U mag bijvoorbeeld geen stambomen, opmerkingen, foto's of video's van in leven zijnde personen invoegen, tenzij u hun uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt ontvangen.

Voordat u content plaatst of verzendt die verwijst naar of verband houdt met een in leven zijnde persoon die 16 jaar of jonger is, moet u de expliciete toestemming hebben gekregen van de ouders of wettelijke voogd voor het kind om naar het kind te verwijzen in verband met de Dienst. U dient aan de ouders/voogd duidelijk te maken dat dergelijke toestemming dient te worden verleend namens het kind, en de gevolgen van deze toestemming uit te leggen (zie hierboven).

U verklaart en garandeert dat: (i) u de enige eigenaar bent van dan wel volledige toestemming hebt voor het gebruik van ,alle rechten in, op en voor elke content die u plaatst en voor het overdragen van de rechten en licenties zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden, en met betrekking tot materialen van derden die verschijnen of anderszins opgenomen zijn in elke content die u plaatst hebt u de expliciete, schriftelijke toestemming verkregen van alle eigenaars en houders van rechten van dergelijke materialen van derde partijen voor zover nodig om de rechten en licenties als uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden te kunnen verlenen; (ii) elke content die u plaatst en het gebruik van dergelijke content door ons, bij ons aangesloten bedrijven, en door ons of hen aangewezen vertegenwoordigers, geen schending is of zal betekenen van een octrooi, auteursrecht, merk, handelsnaam, geheime know how of andere intellectuele eigendomsrechten dan wel andere rechten van derden; (iii) elke content die u plaatst niet vertrouwelijk is en geen vertrouwelijke informatie bevat; en dat u (iv) door het maken, voorbereiden en plaatsen van content (A) in alle opzichten voldaan hebt en zult voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten en regels (waaronder deze Gebruiksvoorwaarden) en verordeningen en (B) geen afspraken hebt geschonden en zult schenden waardoor u expliciet of impliciet gebonden bent (waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, elke afspraak met derde partijen).

5.3 Hoe kunnen anderen toegang krijgen tot uw content?

Zodra u content naar de Website uploadt, kan deze toegankelijk worden voor alle personen die toegang hebben tot de Website of een van de websites in de Ancestry.com-websitegroep. Door u geplaatste informatie zal worden getoond en kan door anderen worden opgezocht en bekeken. Mogelijk nodigt u andere gebruikers uit om uw boom te bekijken en geeft u hen toestemming om bepaalde door u geplaatste content te kopiëren, downloaden, bewerken, veranderen of verwijderen. U gaat ermee akkoord dat andere gebruikers toegang hebben tot uw familiestamboom en hier aan kunnen toevoegen en ervan kunnen weghalen of anderszins aanpassingen aan uw familiestamboom kunnen doorvoeren (waaronder informatie en andere content die u in deze familiestamboom hebt opgenomen). Zie de Veelgestelde vragen voor meer informatie over wie u kunt uitnodigen om uw boom te bekijken en bewerken.

U kunt content die u eerder op de Website geplaatst hebt verwijderen. Niettemin kan die content nog steeds in het openbaar zichtbaar zijn, ingeval anderen kopieën van de content hebben gedownload of anderszins hebben opgeslagen.

Andere gebruikers kunnen mogelijk via onze website contact met u opnemen omtrent de content die u uploadt ten behoeve van hun eigen research. Wij zullen u per e-mail op de hoogte brengen wanneer u een nieuw bericht hebt ontvangen op onze website. U kunt uw e-mailinstellingen wijzigen in het gedeelte 'Mijn accout' van de Website als u dergelijke meldingen niet wenst te ontvangen.

6. Onze content

Onze Website bevat software, merken, afbeeldingen, informatie, data, editoriale en andere content ('Onze content'). Wij, de bij ons aangesloten bedrijven dan wel onze respectievelijke licentiegevers, zijn eigenaar of licentienemer van alle intellectuele eigendomsrechten in en met betrekking tot onze Website en al Onze content, of hebben anderszins de gebruiksrechten hiertoe. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden. Behoudens zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden, hebt u met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden geen enkel recht aangaande intellectuele eigendom waarvan wij, bij ons aangesloten bedrijven dan wel onze licentiegevers eigenaar zijn, of dat wij, de bij ons aangesloten bedrijven dan wel onze licentiegevers, in licentie geven of gebruiken, en u erkent en gaat ermee akkoord dat u geen enkel eigendomsrecht kunt verwerven door het downloaden van content (waaronder Onze content) van de Website.

Mits u voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden en uitsluitend voor zolang u van ons toestemming hebt voor toegang tot en gebruik van de Website, kunt u, tenzij wij uitdrukkelijk anderszins bepalen in verband met bepaalde content en uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden van uw persoonlijke niet-commerciële familiegeschiedenis, een (1) kopie van de content van onze Website op één enkele computer ophalen en weergeven, en individuele pagina's afdrukken en kopiëren en dergelijke pagina's in elektronische vorm opslaan. U mag geen vermeldingen met betrekking tot auteursrecht, merkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van de content van de Website verwijderen

7. Monitoring, melden van problemen

Wij kunnen, maar wij zijn niet verplicht (en kunnen er zelfs voor kiezen het niet te doen) om: (a) content die door gebruikers van de Website geplaatst is te monitoren, evalueren of wijzigen voor- of nadat het op de Website verschijnt; (b) te controleren of alle benodigde rechten, instemmingen, releases en toestemmingen in of in verband met dergelijke content verkregen is (in welk geval u ermee akkoord gaat met ons samen te werken bij onze controles of inlichtingen met betrekking tot alle door u geplaatste content); en (c) alle geplaatste content op elk moment en om welke reden dan ook weigeren, afwijzen of verwijderen.

Om problemen, misbruik of bezorgdheid over de content te rapporteren, klikt u op de link 'Misbruik melden'. Deze link zal zichtbaar zijn wanneer u uw muis over de betreffende content beweegt. U kunt ook contact met ons opnemen op abuse@mundia.com.

8. Applicaties van derde partijen

De Website kan softwareapplicaties en diensten (of links naar dergelijke applicaties en diensten) van derde partijen bevatten die beschikbaar gesteld worden door derdepartijleveranciers ('Applicaties van derde partijen'). Omdat wij geen zeggenschap hebben over Applicaties van derde partijen, gaat u ermee akkoord dat noch wij, noch de bij ons aangesloten bedrijven, noch onze respectieve functionarissen, directeuren, medewerkers of vertegenwoordigers, verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de Applicaties van derde partijen, waaronder mede begrepen de prestaties, rechtmatigheid, werkzaamheid dan wel veiligheid van, of intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot, de Applicaties van derde partijen. Wij zijn niet verplicht de Applicaties van derde partijen te controleren en wij kunnen de Applicaties van derde partijen (geheel dan wel gedeeltelijk) op de Website op elk moment verwijderen of de toegang daartoe beperken. De beschikbaarheid van Applicaties van derde partijen op de Website houdt niet in dat wij deze Applicaties goedkeuren of ondersteunen of dat wij op een of andere manier verbonden zijn aan leveranciers van dergelijke Applicaties van derde partijen. Uw gebruik van Applicaties van derde partijen kan verder onderworpen zijn aan aanvullende algemene voorwaarden die niet uiteengezet zijn in deze Gebruiksvoorwaarden of in ons Privacybeleid (bijvoorbeeld algemene voorwaarden die beschikbaar gesteld worden door de leverancier van dergelijke Applicaties van derde partijen).

9. Onze aansprakelijkheid

De Website, de Dienst en alle informatie, materialen en diensten die door middel van de Website en/of de Dienst beschikbaar gesteld worden, worden geleverd 'in de staat waarin het zich bevindt' zonder expliciete verklaringen of garanties van welke soort dan ook, en wij, de bij ons aangesloten bedrijven en onze respectievelijke functionarissen, directeuren, medewerkers en vertegenwoordigers wijzen alle wettelijke of stilzwijgende verklaringen, garanties en algemene voorwaarden af met betrekking tot de Website, de Dienst en alle informatie, materialen en diensten die beschikbaar gesteld worden door middel van de Website en/of de Dienst, waaronder verklaringen en garanties ten aanzien van bevredigende kwaliteit, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom, en verklaringen en garanties dat deze informatie, materialen en diensten geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten. Wij verklaren of garanderen niet dat de Website (of een deel daarvan, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, de Dienst) nauwkeurig, compleet of vrij van fouten is, noch dat bepaalde software of hardware compatibel is met de Website. U gaat er hierbij mee akkoord dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om software, hardware of diensten (waaronder een internetverbinding) te verkrijgen die nodig zijn om de Website en de Dienst te kunnen gebruiken. U gaat ermee akkoord dat u het gebruik van de Website en de Dienst, waaronder elk vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid of nuttigheid van alle informatie, materialen en diensten die beschikbaar gesteld worden door middel van de Website en/of de Dienst, moet evalueren en dat u zelf alle risico's verbonden aan het gebruik daarvan draagt.

Wij, de bij ons aangesloten bedrijven en onze respectievelijke functionarissen, directeuren, medewerkers en vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor eventuele indirecte, incidentele, vervolg-, speciale, buitengewone of boete schade van enige soort in verband met de Website en/of de Dienst, noch voor schade door winstderving, vermindering of onderbreking van zakelijke activiteiten, verlies van gebruiksmogelijkheden, verlies van gegevens, verlies van andere immateriële goederen, wegvallen van de beveiliging van informatie die u hebt verstrekt in verband met uw gebruik van de Website en/of de Dienst of ongautoriseerde onderschepping van dergelijke informatie door derde partijen, zelfs als wij van tevoren op de hoogte gesteld waren van dergelijke schade of verlies. Wij, de bij ons aangesloten bedrijven en onze respectievelijke functionarissen, directeuren, medewerkers en vertegenwoordigers zullen verder niet aansprakelijk zijn voor schade van enige soort als gevolg van uw gebruik van de Website, de Dienst en/of informatie, materialen of diensten die beschikbaar gesteld worden door middel van de Website of de Dienst. Uw enkele en enige remedie voor ontevredenheid over de Website en/of de Dienst, is ophouden met het gebruik van de Website en/of de Dienst. Onze maximale aansprakelijkheid jegens u voor alle schade, verlies en gerechtelijke procedures, hetzij voortvloeiend uit overeenkomst, hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins, zal vijftig Amerikaanse dollar (US$50) bedragen.

Het is mogelijk dat de toepasselijke wetgeving geen beperkingen op bepaalde stilzwijgende garanties of uitzonderingen of beperkingen van bepaalde schade toestaat. Uitsluitend in de mate waarin dergelijke wetgeving op u van toepassing is, is het mogelijk dat enkele of alle bovengenoemde bewijzen van afstand, uitzonderingen of beperkingen op u niet van toepassing zijn en is het mogelijk dat u aanvullende rechten hebt. Niettegenstaande het voorgaande, kan geen enkele bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden van invloed zijn op onze mogelijke aansprakelijkheid voor: (a) overlijden of persoonlijk letsel dat het gevolg is van onze nalatigheid; (b) frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken; of (c) elke andere aansprakelijkheid die bij wet niet kan worden uitgesloten of beperkt.

Wij zijn niet verantwoordelijk indien u geen of geen behoorlijke toegang krijgt tot onze Website omdat uw ISP-verbinding, uw algemene internetverbinding of uw browsersoftware ontoereikend is of niet goed functioneert, wanneer uw ISP de service voor u heeft opgeschort of stopgezet, of in het geval van een andere gebeurtenis waarover wij geen zeggenschap hebben. Als u geen of geen behoorlijke toegang krijgt tot onze website als gevolg van deze oorzaken, restitueren wij geen betalingen die u aan ons gedaan hebt, noch ontvangt u enige compensatie.

Om de Dienst werkzaam te kunnen laten zijn, herstellen wij bugs, installeren wij updates en voeren wij algemene diagnoses en onderhoud van onze Website uit. Wij zullen ons best doen om het onderhoud van onze Website te plannen op tijdstippen wanneer er naar ons idee relatief weinig gebruikers online zijn. Desalniettemin kan het zijn dat wij met spoed onderhoud moeten uitvoeren en/of de toegang tot de servers moeten opschorten, op elk moment en naar onze redelijke inschatting. Wij doen al het mogelijke om onze Website opnieuw toegankelijk te maken zodra wij dat redelijk achten,.

Onze Website vertrouwt gedeeltelijk op goed werkende software. Software gaat gepaard met bugs. Hoewel wij de Website constant bewaken en wij bugs die wij opmerken of die ons werden gemeld, trachten te herstellen, kunnen wij niet garanderen dat onze Website steeds vrij van bugs zal zijn dan wel steeds behoorlijk zal werken. Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten geen bepaling waarin wordt vermeld dat onze Website of elke afzonderlijke functie ervan op ieder tijdstip ter beschikking, vrij van fouten en/of vrij van virussen zal zijn.

De Website kan links bevatten naar derde partijen die goederen en diensten leveren. Mundia biedt geen garanties en is niet verantwoordelijk voor de goederen en diensten van derde partijen, en ondersteunt deze ook niet, en u stemt ermee in dat, in geval van klachten of problemen betreffende deze goederen en diensten, u zich moet wenden tot de derde leverancier en niet tot ons. Daar waar onze Website links bevat naar andere websites of naar websites, producten of diensten van derde partijen, worden deze links alleen ter informatie geleverd. Let op dat deze websites van derde partijen en diensten onderworpen kunnen zijn aan hun eigen algemene voorwaarden (waaronder of en op welke wijze deze partijen de content en uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken, bv. voor het sturen van reclame) en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de content van deze websites of voor eventuele producten of diensten die daarop worden verkocht of aan u ter beschikking worden gesteld. In de mate bij de wet toegestaan, wijzen wij elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor verlies voortkomend uit (a) mogelijke transacties tussen u en derde partijen met betrekking tot onze Website of (b) uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of eventuele Abonnementsvoorwaarden (indien van toepassing).

Hoewel wij de beveiliging van de Website proberen te onderhouden, geven wij geen garantie dat de Website beveiligd zal zijn of dat elk gebruik van de Website ononderbroken zal zijn. Bovendien kunnen derde partijen ongeautoriseerde wijzigingen aanbrengen aan de Website. Als u op de hoogte bent van een ongeautoriseerde wijziging aan de Website door een derde partij, neemt u dan contact met ons op via abuse@mundia.com met een beschrijving van het materiaal in kwestie en de URL of de locatie van die materialen.

10. Vrijwaring

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord om ons, de bij ons aangesloten bedrijven en onze en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, medewerkers en vertegenwoordigers vrij te houden en te vrijwaren tegen alle claims, verliezen, kosten en uitgaven (waaronder advocaatkosten) voortkomend uit (a) uw gebruik van, of activiteiten in verband met de Website; (b) elke overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden door u; (c) elk gebruik of andere exploitatie van de door geplaatste content; of (d) elke claim dat door u geplaatste content dan wel elk gebruik of exploitatie daarvan, schade veroorzaakt aan of overtreding van dan wel inbreuk is op de rechten van een derde partij, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, vroegere, huidige of toekomstige overtredingen, verduistering, laster, smaad, inbreuk op de privacy of publicatierechten.

11. Regels voor promoties

Alle sweepstakes, wedstrijden, verlotingen of andere promoties (gezamenlijk 'Promoties'genoemd) die beschikbaar gesteld worden via de Website, kunnen onderworpen zijn aan regels die los staan van deze Overeenkomst. Controleer bij deelname aan dergelijke Promoties zowel de toepasselijke regels als ons privacybeleid. Als de regels voor een Promotie in tegenspraak zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, dan zijn de regels van de Promotie van toepassing.

12. Filtering

Wij berichten u hierbij dat software waarmee ouderlijk toezicht kan worden gehouden commercieel verkrijgbaar is, waarmee u de toegang tot materiaal dat schadelijk is voor minderjarigen kunt beperken. Informatie over de huidige leveranciers van dergelijke software is beschikbaar op: http://kids.getnetwise.org/ and http://onguardonline.gov/. Wij attenderen u er op dat wij de producten of diensten die genoemd worden op deze Website, niet goedkeuren of ondersteunen.

13. Berichten van schendingen van auteursrecht

De Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act van 1998 (de 'DMCA') biedt verhaal voor auteursrechthebbenden, die menen dat materiaal dat op het internet verschijnt inbreuk maakt op hun rechten op grond van de Amerikaanse auteursrechtwetgeving. Wanneer u in goed vertrouwen meent dat materialen die beschikbaar zijn op de Website een inbreuk vormen op uw auteursrecht, kunt u (of uw vertegenwoordiger) ons een melding sturen waarin u ons verzoekt het materiaal te verwijderen of de toegang daartoe op te heffen. Als u in goed vertrouwen meent dat iemand ten onrechte een melding aangaande auteursrechtinbreuk jegens u heeft ingediend, geeft de DMCA u de mogelijkheid ons een tegenbericht te sturen. Meldingen en tegenberichten moeten voldoen aan de op dat moment geldige wettelijke bepalingen die opgelegd worden door de DMCA. Zie http://www.copyright.gov voor meer informatie. Meldingen en tegenberichten moeten gestuurd worden aan:

David P. Farnsworth
360 W 4800 N, Provo, Utah 84604, Verenigde Staten
Telefoonnummer: +1 (801) 705-7025
Faxnummer: +1 (801) 705-7010
E-mail: dfarnsworth@ancestry.com

Wij raden u aan een juridisch adviseur te raadplegen voor u een melding of tegenbericht indient.

14. Informatie of klachten

Het kan zijn dat u onder verschillende jurisdicties aanspraak kunt maken op rechten. Gebruikers uit Californië (Verenigde Staten) zijn bijvoorbeeld gerechtigd tot het volgende bericht over consumentenrechten: Als u een vraag of klacht hebt over de Website, stuurt u dan een e-mail naar support@mundia.com. U kunt ook contact met ons opnemen door te schrijven naar 360 West 4800 North, Provo, UT 84604, USA. Inwoners van Californië kunnen de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van de California Department of Consumer Affairs per post bereiken op 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 (Verenigde Staten) of per telefoon op +1 (916) 445-1254 of +1 (800) 952-5210.

15. Algemeen

Wij kunnen al onze rechten of verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden toewijzen, overdragen of in sublicentie geven, zonder enige beperking.

Als een deel of een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of Abonnementsvoorwaarden (indien van toepassing) niet ten uitvoer kan worden gelegd, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van elk ander deel of andere bepaling van de Gebruiksvoorwaarden of Abonnementsvoorwaarden (indien van toepassing).

Deze Website is niet bedoeld om ons te onderwerpen aan niet-Amerikaanse jurisdictie of wetgeving, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in de volgende paragraaf. Het kan zijn dat deze Website in sommige jurisdicties niet geschikt of beschikbaar is voor gebruik. Als u deze Website bezoekt, doet u dat op uw eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico, en u bent verantwoordelijk voor het voldoen aan alle plaatselijke wet- en regelgeving. Wij kunnen de beschikbaarheid van de Website geheel of gedeeltelijk beperken ten aanzien van elke persoon, elk geografisch gebied of elk rechtsgebied van onze keuze, op elk moment en geheel naar ons eigen inzicht.

Deze Gebruiksvoorwaarden en de Abonnementsvoorwaarden (indien van toepassing) zijn onderworpen aan en worden beheersd door de wetgeving van Utah, Verenigde Staten, zonder afbreuk te doen aan de daar geldende regels ten aanzien van strijdige wetgeving, en u stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie van de (federale) rechtbanken van de staat Utah en ziet daartoe af van elk bezwaar tegen bevoegdheid, plaats of rechtbank. Niettegenstaande de vorige zin zullen deze Gebruiksvoorwaarden en de Abonnementsvoorwaarden (indien van toepassing), als u in de Europese Gemeenschap woont en toegang krijgt tot de Website vanuit de Europese Gemeenschap, onderworpen zijn aan en geïnterpreteerd worden door de wetgeving van Engeland, zonder afbreuk te doen aan de daar geldende regels ten aanzien van strijdige wetgeving, en stemt u in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland, en u ziet daartoe af van elk bezwaar tegen bevoegdheid, plaats of rechtbank.

U gaat er verder mee akkoord dat de Conventie van de Verenigde Naties met betrekking tot de Internationale Verkoop van Goederen niet van toepassing is op deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in dat elk ongeautoriseerd gebruik van de Website ons, de bij ons aangesloten bedrijven of onze respectievelijke functionarissen, directeuren, medewerkers en vertegenwoordigers onherstelbare schade zou kunnen toebrengen, waarvoor geldelijke schade onvoldoende zou zijn, en in een dergelijk geval hebben wij, de bij ons aangesloten bedrijven of onze respectievelijke functionarissen, directeuren, medewerkers en vertegenwoordigers, naar gelang van toepassing, het recht, naast andere rechtsmiddelen die op grond van de wet en het ongeschreven recht beschikbaar zijn, op onmiddellijke schadeloosstelling via een dwangbevel jegens u. Niets in dit gedeelte of ergens anders in deze Gebruiksvoorwaarden zal opgesteld zijn om de rechtsmiddelen of uitkering te beperken die beschikbaar zijn ingevolge wettelijke of andere aanspraken die wij, de bij ons aangesloten bedrijven of onze respectievelijke functionarissen, directeuren, medewerkers en vertegenwoordigers zouden kunnen hebben onder iedere afzonderlijke wettelijke autoriteit, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, elke aanpsraak ten aanzien van inbreuken op het intellectueel eigendomsrecht.

Wij kunnen geregistreerde gebruikers van de Website toestaan om gedurende een beperkte tijdsperiode gratis toegang te krijgen tot de Website en dit wordt door ons naar ons goeddunken besloten (de 'Periode van gratis toegang'). Tijdens de Periode van gratis toegang zullen dergelijke gebruikers ('Bètagebruikers') toegang hebben tot familiestamboomgegevens van andere gebruikers en zullen ze in staat zijn te communiceren met andere gebruikers en gegevens toe te voegen, te bewerken en te delen met andere gebruikers. Aan het einde van de Periode van gratis toegang houden de Bètagebruikers toegang tot bepaalde delen van de Dienst die voor hen toegankelijk waren gedurende de Periode van gratis toegang. Na de Periode van gratis toegang kan het zijn dat Bètagebruikers een abonnement moeten kopen voor de Website om toegang te krijgen tot andere delen van de Dienst. Voordat de Periode van gratis toegang verstrijkt, zullen wij alle Bètagebruikers berichten over hun rechten om toegang te krijgen tot de Website na de Periode van gratis toegang. NA DE PERIODE VAN GRATIS TOEGANG ZULLEN WIJ DE BETAGEBRUIKER NIET AUTOMATISCH EEN FACTUUR STUREN, TENZIJ HIJ OF ZIJ ONS HIERTOE GEMACHTIGD HEEFT.

Er zijn fouten opgetredenX
Fouten bij laden pagina_