Upphovsrättsprinciper

Du intygar och garanterar att: i) du ensam innehar fullständiga rättigheter, eller på annat vis har tillåtelse att utnyttja alla rättigheter i och till allt material som du lägger upp, samt har rätt att bevilja de rättigheter och licenser som läggs fram i användningsvillkoren och att du för alla utomstående parters material som publiceras i, eller på annat vis ingår i, det material du lägger upp, har uttrycklig, skriftlig tillåtelse från alla ägare och rättighetsinnehavare till detta utomstående material att ge de rättigheter och licenser som anges i användningsvillkoren; ii) allt material som du lägger upp, och vår, våra dotterbolags samt våra och deras respektive representanters användning av detta material, inte inkräktar eller bryter mot något patent, upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, eller annan immateriell rättighet eller annan rättighet som tillhör tredje man; iii) det innehåll som du lägger upp inte är konfidentiellt och inte innehåller någon konfidentiell information, samt att iv) du när du skapar, bearbetar och lägger upp innehåll a) följer och på alla vis avser att följa alla gällande lagar, regler (inklusive användningsvillkoren) och bestämmelser och b) inte har brutit mot och inte avser att bryta mot något avtal som du uttryckligen eller underförstått är bunden av (såsom eventuella avtal med tredje man).

Digital Millennium Copyright Act från 1998 (hädanefter benämnd ”DMCA”) ger upphovsrättsinnehavare möjlighet att vidta åtgärder, om dessa anser att material som förekommer på webben inkräktar på deras rättigheter enligt den amerikanska upphovsrättslagstiftningen. Om du på goda grunder anser att material som är tillgängligt på webbplasten gör intrång i din upphovsrätt kan du (eller ditt ombud) skicka ett meddelande och be oss att avlägsna materialet eller göra det otillgängligt. Om du på goda grunder anser att någon felaktigt har skickat ett meddelande som anklagar dig för brott mot upphovsrätten kommer DMCA att ge dig möjlighet att skicka en dementi till oss. Meddelanden och dementier måste uppfylla för ögonblicket gällande lagstadgade krav som DMCA ställer. Se http://www.copyright.gov för vidare information. Meddelanden och dementier ska skickas till:

David P. Farnsworth
360 W 4800 N, Provo, Utah 84604, USA
Telefon: (801)705-7025
Fax: (801) 705-7010
E-post: dfarnsworth@ancestry.com

Vi rekommenderar att du kontaktar en jurist innan du gör en anmälan eller skickar in en dementi.

Ett fel inträffadeX
Det går inte att läsa in sida_